Language:

SMLUVNÍ PODMÍNKY

DŮLEŽITÉ: PROSÍM ČTETE POZORNĚ!

Tento dokument je právním závazkem (dále „Smlouva“) mezi vámi a společností Comfortway s.r.o. (dále „ComfortWay“). Tato Smlouva se týká využití služeb softwaru ComfortWay (webové stránky, webové služby, software na serverech, PC programy, mobilní aplikace) a také technologie, dokumentace a aktualizací, které vám ComofrtWay poskytuje (souhrnně „Software“). Prosím pozorně si všechny smluvní podmínky pročtěte. Smlouvu přijímáte za platnou kliknutím na tlačítko PŘIJMOUT či jiné podobně pojmenované odkazy nebo tlačítka, která ComfortWay určí.

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ A SMS

Svým souhlasem dáváte najevo srozumění s faktem, že Software není zamýšlen, designován a určen pro odesílání, předávání ani jakoukoliv další podporu tísňového volání či zasílání tísňových SMS zpráv a ani pro žádné další asistenční hovory v případě ohrožení vaší osobní bezpečnosti, zdraví či života. Comfortway ani její pobočky, spolupracovníci, vlastníci, agenti či partneři nebo zaměstnanci nenesou žádnou právní zodpovědnost vůči vám nebo jakékoliv další osobě, ať už fyzické, či právnické, za škody nebo náklady způsobené přímým nebo nepřímým využitím Software za účelem uskutečnění tísňových hovorů či zasílání tísňových SMS zpráv, včetně hovorů a zpráv na všechny tísňové či asistenční linky sloužící pro získání pomoci v případě nouze.

FORMÁLNÍ POSTUPY PŘI REZERVACI

LICENCE A VYHRAZENÁ PRÁVA

Tato Smlouva vám zaručuje osobní, neexkluzivní, nepřenosná práva k používání jedné kopie Software pro osobní použití na jednom počítači, bez možnosti přenosu licence na další subjekt. Comfortway si vyhrazuje všechna práva k Software, která nebyla specifikována v tomto dokumentu, včetně neomezeného vlastnictví a vlastnických práv.

OMEZENÍ LICENCE

Je zakázáno reprodukovat nebo dále distribuovat Software za jakýmkoliv účelem. Je zakázáno kopírovat nebo nahrávat Software či jeho jakoukoliv část na jakýkoliv server nebo jiné umístění za účelem distribuce nebo reprodukce. Je také zakázáno Software dekompilovat, podrobovat zpětnému engineeringu nebo jakémukoliv rozkladu na jeho jednotlivé části. Tato zmíněná omezení se vztahují také na jakékoliv budoucí aktualizace Software, které nainstalujete.

OMEZENÍ ZÁRUK

V maximální míře povolené příslušnými zákony neponese ComfortWay odpovědnost vůči vám či třetím stranám za nepřímé, následné, náhodné, penální či mimořádné škody, bez ohledu na příčinu či pojetí odpovědnosti, ani za škody (přímé či nepřímé), ke kterým došlo v důsledku ztráty obchodních příležitostí, zisku či výnosů, ztráty soukromí, nemožnosti používat Software, náklady na opatření náhrady nebo výměnu zboží a služeb, přerušení podnikání, ztrátu obchodních informací nebo jiné peněžní ztráty, ke kterým došlo v souvislosti s tímto ujednáním či Softwarem nebo službami poskytovanými v rámci tohoto ujednání, i kdyby společnost ComfortWay byla na možnost vzniku takových škod upozorněna. ComfortWay neponese odpovědnost za neoprávněný přístup či jakékoliv poškození, vymazání, krádež, zničení, modifikace, neúmyslné zveřejnění či ztrátu dat, informací či obsahu přenášeného, obdrženého či uloženého v systémech bez ohledu na příčinu. Toto omezení záruk se vztahuje i na jakékoliv třetí strany, s nimiž ComfortWay na poskytování služeb pro Software spolupracuje.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že ComfortWay, přidružené společnosti a jejich vedoucí pracovníky, úředníky, zaměstnance a zástupce, poskytovatele licence a zástupce odškodníte, budete je hájit a zbavíte je odpovědnosti za veškeré ztráty, výdaje, škody a náklady, včetně odměny právnímu zástupci, ke kterým dojde v důsledku používání Software nebo služeb nebo porušení či domnělého porušení kteréhokoliv z příslibů, záruk, povinností nebo opatření uvedených v tomto dokumentu. ComfortWaysi na své náklady vyhrazuje právo na výhradní obhajobu a kontrolu nad záležitostí, která se týká na vás vymáhaného odškodnění, a v takovém případě budete se společností ComfortWay plně spolupracovat při uplatňování veškeré dostupné obhajoby.

ÚPRAVY SOFTWARE

ComfortWay si vyhrazuje právo na modifikaci Software v jakékoliv možné podobě, kdykoliv a bez předchozího upozorňění. Toto právo se vztahuje na všechny součásti Software.

PRÁVA NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN

Všechny obchodní názvy, ochranné známky, servisní značky, loga, názvy domén a další charakteristické rysy značky používané na produktech či službách třetích stran včetně materiálů třetích stran (dále jen „označení třetích stran“) dostupné prostřednictvím Software nebo služeb, jsou vlastnictvím poskytovatelů třetích stran nebo příslušných poskytovatelů licence. Pokud nebudete výslovně písemně oprávněni poskytovateli třetích stran nebo poskytovateli licence, nebudete mít právo používat označení třetích stran. Souhlasíte s tím, že nepoužijete žádný obchodní název, ochrannou známku, servisní značku, logo, název domény ani jiný charakteristický rys značky společnosti, subjektu či organizace způsobem, který by mohl vést k nedorozuměním ohledně vlastníka či oprávněného uživatele těchto názvů, značek, log či rysů. Společnost ComfortWay se zříká odpovědnosti a záruk ohledně označení třetích stran a zodpovědnosti za obsah webových stránek či aplikací třetích stran, na něž je v rámci Software nebo na webových stránkách ComfortWay odkazováno. Tyto stránky nejsou kontrolovány ComfortWay a proto jste zodpovědní za jakákoliv preventivní opatření, která zabrání možnosti infikování vašeho počítače různými počítačovými viry, červy, trojskými koni a jakýmikoliv dalšími programy, které mohou nepříznivě ovlivnit funkci vašeho počítače nebo vaše soukromí a bezpečnost dat.

IP ADRESY

Po vypršení, zrušení nebo porušení této Smlouvy se zavazujete dobrovolně vzdát všech IP adres vám poskytnutých a přiřazených společností ComfortWay.

PRÁVNÍ VÝJIMKY

V případě, že jakékoliv opatření ustanovené tímto dokumentem je plně či částečně neplatné nebo nevymahatelné, nebo porušuje práva a zákony dané země, oddělují se tato opatření od smlouvy a má s nimi být zacházeno tak, jako by tato opatření ve smlouvě nebyla uvedena a v tomto výjimečném případě pozbývají platnosti. V takovém případě se nicméně bude neplatné opatření prosazovat v plném rozsahu dle příslušného zákona a vy přijmete opatření s podobným účinkem, který mělo neplatné, právně neúčinné nebo nezavazující opatření, v souladu s obsahem a účelem těchto smluvních podmínek. Ostatní části Smlouvy a všechna její opatření, která nejsou v rozporu s právy a zákony dané země a která jsou vymahatelná a zcela platná, nadále zůstávají závaznou součástí této Smlouvy.

ZŘEKNUTÍ SE PRÁV

Není-li v tomto ujednání uvedeno jinak, nesmí být toto ujednání částečně ani celkově nijak pozměňováno ani upravováno. Nebude-li společnost ComfortWay trvat na plnění všech ustanovení tohoto ujednání, nebude to považováno za zřeknutí se jakéhokoliv ustanovení či práva.

PŘENESENÍ PRÁV

ComfortWay si vyhrazuje právo na postoupení práv a povinností uvedených v tomto dokumentu kterékoliv jiné straně bez předchozího varování.

ÚPRAVY SMLOUVY

Pouze ComfortWay je umožněno upravovat a jakýmkoliv způsobem rozšiřovat tento dokument. ComfortWay tak smí činit kdykoliv a bez předchozího upozornění. Jakékoliv úpravy budou po zveřejnění na webových stránkách ComfortWy s okamžitou platností závazné. Tímto se také zavazujete, že v pravidelných intervalech budete ověřovat jakékoliv revize provedené v tomto dokumentu. Budete-li po zveřejnění revize tohoto dokumentu nadále využívat Software a jeho přípojné služby, bude to z vaší strany považováno za souhlas s revizí tohoto dokumentu.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ComfortWay si vyhrazuje právo na odstoupení od této smlouvy a zrušení vašeho přístupu k používání Software. Toto právo je možné uplatnit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, stejně tak je možné jej uplatnit zcela bez konkrétního důvodu. Odstoupení od smlouvy je z vaší strany možné kdykoliv, a to formou přerušení používání Software. Opatření v tomto dokumentu zůstávají platná i po odstoupení od této smlouvy.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NA VAŠEM SOUKROMÍ NÁM ZÁLEŽÍ

ComfortWay s.r.o. (“ComfortWay”) dbá na to, aby byly vaše soukromé údaje v bezpečí. Abychom vaše soukromí pomáhali chránit v maximální možné míře, poskytujeme vám v tomto dokumentu veškeré informace o postupech a možnostech, které s ohledem na sběr osobních dat na webu ComfortWay budete potřebovat. Aby byl dokument lehce dohledatelný, najdete jej na domovské stránce webu a všude tam, kde z naší strany ke sběru dat dochází.

JAKÁ DATA O VÁS ZJIŠŤUJEME

Server ComfortWay shromažďuje informace o každé návštěvě našeho webu – včetně informací jako je typ použitého prohlížeče, IP adresa, poskytovatel internetového připojení, adresu webu, z nějž přicházíte, typ operačního systému, který používáte, stránky, které jste si na našem webu prohlédli a také datum a čas vaší návštěvy. Na některých podstránkách webu máte možnost vytvořit si uživatelský účet a platit za poskytované služby. Na takovýchto stránkách zjišťujeme o uživatelích následující:

Jméno

Adresu

E-mailovou adresu

Telefonní číslo

Informace důležité pro fakturaci za poskytované služby

JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI

VYUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍ STRANOU

Pro kompletní poskytování našich služeb si můžeme najmout třetí stranu, která bude za ComfortWay zajišťovat některou z částí procesu poskytování naší služby, konkrétně například doručování zakoupené zásilky koncovému uživateli. Těmto třetím stranám poskytujeme pouze takové údaje, které jsou nezbytné k bezproblémovému zajištění dané části procesu poskytování naší služby. Třetí strany nejsou oprávněny námi poskytnutá data využívat k jakémukoliv jinému účelu. S třetími stranami také osobní údaje a data za žádným jiným účelem nikdy nesdílíme.

NAŠE ZÁVAZKY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI DAT

Veškeré osobní údaje shromážděné v naší databázi jsou uchovávány na bezpečném místě a přístup k nim má pouze určený personál. ComfortWay využívá pro ochranu dat a transakcí zabezpečeného serveru.

PŘIJETÍ PODMÍNEK

Používáním webu ComfortWay přijímáte výše uvedené pravidla pro ochranu osobních údajů. Nesouhlasíte-li s uvedenými podmínkami, prosím, nadále nenavštěvujte tuto webovou stránku.

JAK NÁS KONTAKTOVAT

V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek nás kontaktujte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.